npm更新依赖

2022-08-20 18:53:00
2024-07-21 12:22:37

全局安装依赖 npm-check

language 复制代码
npm install npm-check -g

查看可更新包信息

language 复制代码
npm-check

选择并更新相应的依赖包【空格选择、enter更新】

language 复制代码
npm-check -u
目录
暂无评论,欢迎留下你的评论

运营需要亿点资金维持,您的支持,是小白龙创作的动力!!!

昵称
留言
赞赏金额